Chào mừng Bạn đến với Trung tâm hỗ trợ của TVSI

Chào mừng Bạn đến với Trung tâm hỗ trợ
của TVSI

Chúng tôi có thể
giúp gì cho Bạn?

Vui lòng nhập từ khoá

Vui lòng nhập tên và mã Captcha

Vui lòng điền họ tên
Vui lòng hoàn thành captcha

Các loại lệnh giao dịch

ATO

 • Là lệnh đặt mua/bán chứng khoán tại mức giá mở cửa.
 • Là lệnh không ghi giá cụ thể, ghi ATO.
 • Lệnh được ưu tiên trước lệnh LO trong khi so khớp lệnh và tự động hủy nếu không khớp.

ATC

 • Là lệnh đặt mua/bán chứng khoán tại mức giá đóng cửa
 • Là lệnh không ghi giá cụ thể, ghi ATC.
 • Lệnh được ưu tiên trước lệnh LO trong khi so khớp lệnh và tự động hủy nếu không khớp.

LO

Lệnh giới hạn

 • Là lệnh với giá cụ thể, mua/bán chứng khoán tại một mức giá xác định /tốt hơn.
 • Hiệu lực của lệnh: Đến khi kết thúc ngày giao dịch hoặc đến khi được hủy bỏ.

MP

Lệnh thị trường giới hạn

 • Là lệnh mua ở mức giá thấp nhất hay lệnh bán ở mức giá mua cao nhất hiện có.
 • Sẽ bị hủy khi không có lệnh giới hạn đối ứng tại thời điểm nhập lệnh vào hệ thống giao dịch.
 • Phần còn lại không được thực hiện sẽ được chuyển thành lệnh giới hạn.

MOK

Lệnh thị trường khớp toàn bộ hoặc hủy

Là lệnh thị trường nếu không được thực hiện toàn bộ thì bị hủy trên hệ thống giao dịch ngay sau khi nhập.

MAK

Lệnh thị trường khớp và hủy một phần

Là lệnh thị trường có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần, phần còn lại của lệnh sẽ bị hủy ngay sau khi khớp lệnh.


Bạn có thể tạo câu hỏi ở đây

Họ và tên *
Số điện thoại *
Số tài khoản TVSI (nếu có)
Tiêu đề
Mô tả*
Vui lòng hoàn thành captcha